datum ons kenmerk collegebesluit behandeld door bijlage
2 maart 2021 0302108487 mevrouw A. Herskamp 0
V   (0341) 25 99 11 0
         
onderwerp:        

 

onderwerp:
Informatie woningbouwontwikkeling

 

 

Geachte heer, mevrouw,

Via deze nieuwsbrief informeren wij u over de voorgenomen woningbouwontwikkeling op de locatie Elspeterbosweg 7-9 in Vierhouten. Wij kiezen ervoor om u op deze manier te informeren omdat, als gevolg van de corona maatregelen, een fysieke informatiebijeenkomst voorlopig niet tot de mogelijkheden behoort.

Zoals u wellicht weet heeft de gemeenteraad vorig jaar zomer ingestemd met de grondexploitatie voor het perceel  Elspeterbosweg 7-9. Een besluit dat nodig was om te kunnen starten met de planvorming om op deze locatie 9 woningen te realiseren,  7 (starters)woningen en één twee-onder-een-kapwoning.

 

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap

De gemeente heeft er voor gekozen om de woningen op deze locatie te ontwikkelen volgens Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Een ontwikkelvariant die de afgelopen jaren met succes op verschillende locaties in Nunspeet is toegepast. Een variant waarin een groep mensen in verenigingsverband woningen gaan ontwikkelen/realiseren.                                                                Voor deze ontwikkeling heeft zich één groep belangstellenden gemeld. Zij hebben gereageerd op de advertentie vanuit de gemeente  waarin groepen werden opgeroepen zich te melden. Onder deskundige begeleiding en in samenspraak met de gemeente is deze groep, die zich hebben verenigd in CPO-vereniging De Toekomst van start gegaan met de ontwikkeling van woningbouw op deze locatie.

 

Bestemmingsplan

Om op de genoemde locatie woningbouw te kunnen realiseren is een partiele herziening  van het bestemmingsplan nodig. Ter voorbereiding op dit bestemmingsplan worden nog verschillende onderzoeken uitgevoerd, dit zijn onder andere een archeologisch onderzoek en een ecologische onderzoek. Daarnaast wordt er voor deze locatie nog een (aanvullend) geluidsonderzoek uitgevoerd. Dit is nodig voor het ontwerp van de woningen en het is nodig om voor deze locatie en de omliggende locaties tot een goed woon- en leefklimaat te komenEen van de maatregelen die hiervoor genomen dient te worden is de plaatsing van een geluidscherm.

Nadat de benodigde onderzoeken zijn afgerond zal het (ontwerp) bestemmingsplan ter inzage worden gelegd.  Voorafgaand aan deze terinzagelegging zullen wij u als omwonende(n) vragen om te reageren op de plannen. Dit doen wij bij voorkeur in een fysieke bijeenkomst maar anders via een online bijeenkomst. Wij verwachten u, nadat de onderzoeken zijn afgerond, ook te kunnen informeren over de planning van de verschillende werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden om woningbouw mogelijk te maken op deze locatie. Hiermee bedoelen wij onder andere het bouwrijp maken van de locatie.

Een van de werkzaamheden die inmiddels is uitgevoerd, is dat het perceel is ingemeten door de het kadaster. Dit is gedaan om de exacte perceelsgrenzen te kunnen bepalen en om te bezien of het perceel volledig obstakel vrij is. Voordat er gestart kan worden met de woningbouw dienen de  eventuele aangetroffen obstakels verwijderd te worden.

Stedenbouw

De vereniging De Toekomst is inmiddels van start gegaan met de ontwikkeling van de woningen, hierbij rekening houdend met het stedenbouwkundig plan en in afstemming met de  dorpsbouwmeester.  Er is een keuze gemaakt voor een architect die samen met de groep is gestart met het schetsen van de woningen en de indeling van de kavels.

                                                                                                                               

 

Stedenbouwkundig plan(d.d.18/2/2020)

 

 

Informatie

Wanneer u naar aanleiding van deze nieuwsbrief  vragen heeft dan kunt u contact op nemen met de heer mr. drs. J.  van der Noord (e-mail: h.van.der.noord@nunspeet.nl, M 06-40950711) of met mevrouw A. Herskamp(e-mail: a.herskamp@nunspeet.nl ,M 06-50163771) en anders via centrale telefoonnummer van de gemeente Nunspeet 0341-25 99 11. Overigens is ons streven om in april ‘21 een inspraakavond over deze ontwikkeling te organiseren bij voorkeur fysiek en anders digitaal.

 

Leave a Reply